Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó de la Ràpita

Finalitza el: 12/07/2019

Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó de la Ràpita

A.Poden optar al Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó les novel·les originals inèdites en català que no hagin estat mai premiades en altres concursos.

B.Les obres presentades han de tenir una extensió mínima de 120 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai –30 línies de 70 espais-, escrits per una sola cara

C.Els originals hauran de ser presentats gravats en un dispositiu USB, en format PDF. El PDF no podrà incloure el nom de la persona, sinó un pseudònim. El dispositiu USB anirà dins d’un sobre acompanyatde plicatancada, on sí que hi constaran nom, cognoms, telèfon i adreça (física i electrònica) de l’autor o autora, així com una fotocòpia del DNI.

D.La dotació del premi serà la que s’aprovi en la convocatòria corresponent. Al premi se li aplicaran les corresponents deduccions per càrregues fiscals.

E.L’adjudicació del premi serà duta a terme per un jurat, composat per:

-Una persona llicenciada en Filologia Catalana.

-Una persona llicenciada en alguna disciplina vinculada a les Humanitats.

-El tècnic de Cultura de l’Ajuntament de la Ràpita.

-Una persona vinculada al món de la literatura.

-Una persona en qualitat deSecretari (sense vot).

F.El jurat valorarà de la següent manera les obres presentades:

-En un 40% la correcció estilística, ortogràfica i normativa de la llengua emprada en l’obra.

-En un 45% la seua qualitat literària.
-En un 15% la seua potencialitat comercial dintre del segell editorial de Cossetània.

G.El veredicte del jurat serà inapel·lable.

H.Si el jurat considera que cap obra no assoleix la qualitat mínima per ser publicada, el premi podrà ser declarat desert. En cap cas el premi serà fraccionat.

I.Cossetània Edicions publicaràl’edició de l’obra guardonada, després de la signatura prèvia del contracte corresponent amb l’autor, segons la llei vigent.

J.Les obres aspirants al Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó han de ser presentades a la seu de la Revista Ràpita, situada a les oficines de Ràdio Ràpita: Plaça Carles III, 13 (Ajuntament), segona planta.43540 Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, amb la indicació que l’obra concorre al Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó.

K.El termini depresentació serà el que s’aprovi en la convocatòria corresponent.

L.No es podran presentar autors o autores que hagin guanyat alguna convocatòria anterior.

M.El veredicte del jurat es donarà a conèixer en eltermini que sigui aprovat en la convocatòria corresponent.

N.Els dispositius USB amb les obres no premiades podran ser retirades a la seu de Revista Ràpita, personalment, fins a un mes després de la proclamació del premi. Revista Ràpitaes reserva el dret a destruir els originals que no es reclamin abans d’aquesta data.

O.La presentació dels originals aspirants al Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i els drets i les obligacions que se’n derivenPremiats