XXXVIII Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre

Finalitza el: 31/05/2020

XXXVIII Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre

Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana, han d’estar corregits degudament i han de ser inèdits. A més, no poden haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos, en tràmit de publicació o presentats en altres premis pendents d’adjudicació.


Extensió:
De 75 a 150 pàgines numerades. L’interlineat ha de ser d’1,5, el tipus de lletra Times new roman, i la mida del cos 12.

Presentació:
Els treballs s’han de presentar enquadernats. Se n’han de fer arribar 5 còpies per als membres del jurat. 

Els treballs no poden anar signats. A la portada s’hi ha de fer constar el títol i han d’anar acompanyats d’un sobre tancat, a la part exterior del qual cal que hi hagi escrit exclusivament el títol. A l’interior, s’hi ha de fer constar el nom, els cognoms, la data de naixement, el núm. de document d’identitat, l’adreça i el telèfon de l’autor/a.

Termini d'admissió:
El 31/05/2020. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament de Vinebre en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 30 de maig de 2020 o anterior.

Dotació: 3.000 Euros

Veredicte i atorgament:
El dimecres dia 26 d’agost de 2020, a Vinebre, al vespre.

Altres condicions:
L’obra guanyadora, original i inèdita, restarà propietat de l’autor/a. L’obra serà editada per Cossetània Edicions. Si en el termini d’un any, l’ entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició—no l’ ha publicat o no és en curs d’impressió, l’autor/a serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’entitat convocant.

L’Ajuntament de Vinebre no està obligat a retornar els treballs no premiats, si no han estat recollits dins del termini dels 30 dies següents a la data del premi.

L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present a l’acte de lliurament del guardó i al de presentació de l’obra editada.

Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel•lables.

Tramesa: Personalment o per correu certificat a:

Ajuntament de Vinebre

Regidoria de Cultura C. de la Torre, 22

43792 Vinebre