Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall

Finalitza el: 01/10/2018

Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall

L’Ajuntament de Cambrils, a través de la Regidoria de Cultura, estableix el Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils amb la finalitat de promoure i donar suport a la nostra llengua escrita i amb la voluntat de fer que la mar, element ineludible en l’evolució històrica de la nostra vila, adquireixi un paper protagonista i ens impulsi com a referent literari i cultural del nostre país.

1.- Obres

Els aspirants al Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils han de ser majors de 18 anys i les seves obres han d’estar escrites en llengua catalana i en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, relat de viatges...) adreçades a un públic adult. Cal que siguin originals i inèdites. Cada autor només podrà concursar-hi amb una sola obra, la temàtica de la qual com ja indica el títol del premi és el mar. El mar ha de ser l’element a l’entorn del qual es desenvolupa l’acció principal del relat. L’obra presentada no pot haver estat premiada en cap altre certamen.

2.- Presentació i admissió de les obres

Els originals s’han de presentar mecanoscrits, en fulls de mida DIN A4 a doble espai i per una sola cara, amb lletra Arial, cos 12.

L’extensió serà d’un mínim de 100 fulls DIN A4 i d’un màxim de 250 fulls (2.100 caràcters per full) Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça preminarrativa@cambrils.cat i seguint el procediment següent:

1. A l’apartat Assumpte es farà constar el nom del premi. 2. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si s’escau, el pseudònim de l’autor 3. L’original que opti al premi, s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra. 4. En un document adjunt, en format Word o PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon, correu electrònic i DNI). Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l’obra. 5. També ha d’haver-hi una còpia del DNI. Una persona que no és membre del jurat, rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut l’original, es confi rmarà per correu electrònic a l’autor. S’admetran totes aquelles obres que arribin abans de les 15 h del dia indicat en la convocatòria. El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició d’enguany.

3.- Jurat

El Jurat estarà format per cinc persones amb reconegut prestigi dins de l’àmbit de la cultura de parla catalana, i per un tècnic de l’Àrea de Cultura, com a secretari del jurat, amb veu i sense vot. El veredicte del Jurat, inapel·lable, es farà públic en el marc de la Festa Major de la Immaculada. La data i els detalls de l’acte estan pendents de confi rmació i s’anunciaran en el moment oportú. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el Jurat segons el seu lliure criteri.

4.- Premi

L’autor de l’obra guanyadora rebrà un premi en metàl·lic a compte dels drets d’autor, de la primera edició, import sobre el qual es practicarà la retenció establerta a la normativa tributària vigent. L’Import del premi s’indicarà a la convocatòria. El premi també inclou l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l’Editorial Cossetània, després de la signatura prèvia del contracte corresponent amb l’autor/a, segons la llei vigent. En les edicions de l’obra guanyadora s’haurà de fer constar que ha estat guardonada amb el Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils.

5.- Gestió dels exemplars

Un cop realitzada l’entrega del Premi, els originals seran destruïts.

6- Acceptació d’aquestes bases

La participació al Premi de Narrativa marítima Vila de Cambrils pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

7.- Informació

Departament de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils Plaça de l’Ajuntament, 4 43850 Cambrils Tel. 977 36 84 84 Adreça electrònica: preminarrativa@cambrils.cat